Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН СЪБИТИЕ И ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Настоящите Общи условия за заявяване на събития и покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.LiveArtist.eu, която се оперира и поддържа от Фондация Културен Хъб България.
I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОСТЪПИТЕ И БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ЗАЯВКА И ПРОДАЖБА
Предмет на договорите за заявяване и покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.LiveArtist.eu, заявки за достъпи и билети за регистрация и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).
На интернет страницата www.LiveArtist.eu се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.
Заявките и продаваните билети по своята същност представляват ценни книги, които дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.
II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
Заявките се правят и билетите се продават чрез системата за регистрация на liveArtist.eu, притежание на Фондация Културен Хъб България, организация с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност, с ЕИК 205634042, със седалище и адрес на управление гр. София 1616, ул. Брезите №36а, (по-нататък в Общите условия наричано Live Artist).
При продажбата на билетите Live Artist действа от името и за сметка на съответния организатор на събитието (вж. Част III по-долу).
Адресът на мястото, където Live Artist осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1.
Данните за контакт на Live Artist са както следва: интернет страница www.liveartist.eu, адрес на електронна поща culturehubbulgaria@gmail.com, телефон за връзка +359888904967.
III. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ОТ ИМЕТО НА КОИТО ДЕЙСТВА LIVEARTIST
Мероприятията, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www. liveartist.eu, се организират от трети лица, различни от liveartist.eu. Тези трети лица, наричани по-долу „Организаторите“, имат задължението да осигурят на държателите на линковете и билетите достъп и участие до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието.
Организаторите определят мястото и времето на провеждане на събитието, условията за достъп и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени, като ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.
Ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако Организаторът отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата направили заявките за достъп или закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част XIII. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).
Организаторът на събитието сам отговаря за разпространието, популяризирането, заявяването на достъп или продажбата на билетите за съответното събитие.
Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.liveartist.eu, в описанието на съответното събитие.
IV. ЗАЯВЯВАНЕ НА ДОСТЪП. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чрез извършването на заявяването на достъп или поръчка на билет през интернет страницата www.liveartist.eu клиентът прави изявление на сключване на договор за заявяване на достъп или покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.
За покупка на билет през интернет страницата www. liveartist.eu е необходимо клиентите да изпълнят следните 6 стъпки:
Стъпка 1 – Избор на Събитие
Стъпка 2 – Избор на брой линкове/билети
Стъпка 3 – Регистрация
Стъпка 4 – Преглед на заявката
Стъпки 5 – Избор на метод на плащане (когато има такова)
Стъпка 6 – Извършване на плащане (когато има такова)
След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от Live Artist, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за заявяване на достъп или покупка на билет по електронен път.
Подробно описание на всяка от стъпките по ал. 2 клиентите могат да открият на интернет страницата на Live Artist, в раздел „ПОМОЩ“. Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:
Плащане по банков път (ако Организатора е предвидил такава възможност) – при завършване на покупката, клиентът получава имейл от Организатора с подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка за плащане. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок определен от Организатора, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;
Плащане на място (ако Организатора е предвидил такава възможност);
Плащане през системата на Pyapal (ако Организатора е предвидил такава възможност. );
Плащане през системата на ePay (ако Организатора е предвидил такава възможност, като не се приемат плащания с карти издадени в следните държави: САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Белиз, Бахрейн, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Кувейт, Индия и Нигерия);
V. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИНКОВЕТЕ И БИЛЕТИТЕ
Поръчаните линкове и билети се изпращат по електронен път на участниците.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНКОВЕТЕ, ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА
Всеки участик предоставя своя линк и/или билет при регистрацията за събитието.
Всеки участник се задължава да спазва правилата, установени от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилнилата и злоупотребата с билета може да бъдат наказани, съгласно правилника на организаторите.
VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с оределена дата на провеждане. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за събития.
Отказ от закупените билети преди провеждане на събитието е възможен единствено в случаите когато ОРГАНИЗАТОРА е упоменал условията и таксите за отказ.
XIII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА
В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на участика достъп до мероприятието.
Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.liveartist.eu, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за регистрация на участика.
При продажбата на билетите Live Artist действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието. Live Artist няма задължения по отношение на организирането на събитията и тяхното навременно провеждане и не носи отговорност за качеството на предоставеното мероприятие.
При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, платени за билетите, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към Организатора на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието, или да подадат жалба срещу Организатора пред компетентните държавни органи.
XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие Live Artist да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.
XV. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.